Joze-Povsic.com
Joze-Povsic.Com

GLAS Trebnje, INTERVJU Z DR. MARINKO VOVK
2014.01.27 39 40 61510-51/2010/4 1523

TREBANJSKI NEODVISNI MEDIJ
JANUAR 2013: GLAS na: Facebook: Twitter:
------------------------------------
INTERVJU Z DR. MARINKO VOVK

SLOVENSKE KONJICE, TREBNJE, 27.01.2014 –
Dr. Marinka Vovk je raziskovalka in znanstvenica, ki je skoraj vse svoje delo in življenje posvetila ekologiji, varstvu okolja. Strokovna in in tudi laièna javnost v Sloveniji, Evropi in po svetu jo ceni zaradi njenih dosežkov na podroèju ravnanja z odpadki, ki so postali najveèji problem skorumpirane države in nekaterih obèin, v katerih kraljulejo lokalni politièni »šerifi«. Prav dr. Marinki Vovk gre zasluga, da imamo tako imenovane rumene vreèe ali rumene zabojnike že skoraj vsi pred domaèimi vrati in nam odpadne embalaže ni veè treba voziti na druga zbirališèa. Dr. Marinka Vovk je povezana tudi z obèino Trebnje, saj je bila pred leti glavna organizatorka in pobudnica za Center za ravnanje z odpadki CERO Globoko, katerega pa so zrušili trebanjski politikanti skupaj z obsojenim županom Kastelicem, ki je samo èakal, kaj bodo naredili drugi in skupaj s sedanjim podžupanom Silvestrom Prparjem. Slednji je najbolj jezikal PROTI, èeprav še sam ni vedel zakaj!
Dr. Marinka Vovk je sedaj vpeta v naše ekološko življenje s projektom »USE-REUSE«, Center ponovne uporabe v Trebnjem, ob podpori Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter Evropskega socialnega sklada.
Dr. Marinki Vovk smo zastavili 5 vprašanj:

1. Kdo je okoljevarstvenica in ekologinja dr. Marinka Vovk?

Po izobrazbi sem droktorica bioloških znanosti, specialistka podjetništva. Živim v Slovenskih Konjicah, uradno pa sem zaposlena v družbi EKO- TCE d.o.o., RC PREKO. Moja delovna mesta so: direktorica CPU do.o., SO.P., EKO-TCE d.o.o, pa še vodja vodja raziskav.
Leta 2006 sem uvedla sistem »yellow bag« (rumena vreèa) oziroma izvorno loèevanje komunalne odpadne embalaže v Sloveniji, ga patentirala, danes ta sistem uporablja 175 lokalnih skupnosti (obèin).
Leta 2009 sem idejo REUSE implementirala v praksi. Nastaja mreža tovrstnih centrov, zašèitena blagovna znamka pa je »Center ponovne uporabe«. Slovenija je leta 2011 postala èlanica EU mreže tovrstnih centrov. Trenutno deluje 9 tovrstnih centrov v Sloveniji, v mreži USE REUSE.
Leta 2012 sem registrirala prvo socialno podjetje v Sloveniji: CPU d.o.o., SO.P.
Leta 2013 sem patentirala aplikacijo 3R, to je prva inovacija na podroèju prepreèevanja nastajanja odpadkov in ponovne uporabe ter recikliranja.
Prejela sem razne nagrade in nominacije: sem lastnica patentov, lastnica blagovne znamke CPU, nagrada V Seulu sem prejela nagrado za žensko inovativnost in razne obèinske nagrade. Sem tudi prejemnica nagrade »Najpodjetniška ekoideja« za 3R aplikacijo. Bila sem tudi nominirana za Slovensko leta 2011 in za Delovo osebnost leta 2013.

2. Kaj je po vašem mnenju najveèja težava pri ravnanju z odpadki v dolenjskih obèinah?

Premalo zaupanja med obèinami in premajhen interes, da bi odpadki postali surovine.


3. Kakšno sporoèilo bi vi dali tistim, ki so pred leti v obèini Trebnje politièno zrušili projekt CERO Globoko?

Ali je kdo oziroma kdo bo odgovoren, da je zgolj zaradi politiènega nagajanja iz Trebnjega »odšlo« 25 milijonov evrov (25.000.000 €)? Projekt je bil zasnovan sodobno in je vkljuèeval vse dimenzije obravnave odpadkov kot virov, kajti odlaganje sploh ni bilo predmet projekta, saj se ne bi odložilo niè veè kot sedaj. Sodobne naprave in infrastruktura bi ostala v Trebnjem in visoko kvalificirana delovna mesta z oddelkom za razvoj in inovacije. Zato je bil ta CERO Globoko drugaèen, saj bi mladi znanstveniki in izumitelji lahko preizkušali razliène možnosti uporabe odpadkov kot virov prav v Trebnjem, v realnem okolju. To nam manjka, saj le praksa in uporabno znanje lahko prinašata rezultate!

4. Kaj je po vašem mnenju bolje, da imamo na funkcijah v obèinah politièno nastavljene nesposobneže, ali da bi ta mesta zasedali sposobni in strokovni ljudje?

To je retorièno vprašanje. Dejstvo je, da je Slovenija pristala tako nizko prav zato, ker se na vseh nivojih sreèujemo z enakim problemom. Dokler bo takšno kadrovanje dopustno, tako dolgo ne moremo prièakovati izboljšav. Mladi nimajo realnih možnosti, da kljub sposobnosti dobijo ustrezno zaposlitev, zato odhajajo v tujino. Starejši, ki so izgubili službo ne po svoji krivdi, prav tako nimajo možnosti, zato je tukaj nova ekonomija. Gre za socialno (družbeno koristno) podjetništvo, kjer se išèe lokalni kapital v ljudeh in v resursih ter potrebe lokalnega okolja.

5. Kako daleè je celotna Slovenija (in Dolenjska, skupaj z obèino Trebnje) na podroèju ekologije v primerjavi z evropskimi direktivami, ki ekološke zahteve jasno doloèajo?

Dejstvo je, da se razviti svet ne pogovarja veè o odpadkih, ampak o surovinah. V tujini jim ni niè jasno, èe omenite probleme z odpadki. Zakaj, od kod, saj to so surovine, je njihov odgovor. To seveda kaže na bistveno višjo stopnjo razvoja, saj so odpadki le še v nerazvitih okoljih. Èe ne znamo prepoznati odpadkov kot virov, je z nami nekaj narobe. Primerjava s severnimi državami kaže, koliko dela še moramo opraviti in koliko izzivov nas èaka na poti do trajnostne družbe. Ekologija je sestavni del naèrtovanja in razmišljanja, ne vkljuèi se potem, ko je izdelek/ storitev že konèan/a. EU direktive imajo jasne cilje na vseh podroèjih, od odpadkov, do emisij TGP (toplogrednih plinov), voda, sevanj itd. Uredbe in Direktive na papirju nam niè ne pomagajo, èe teh zahtev ne bomo znali živeti kot naèin življenja. Zato je nujno potrebno okoljsko informiranje in izobraževanje s praktiènimi ukrepi, ki postanejo del trajnostnega razmišljanja in naèina življenja. Dolenjska bi lahko bila primer trajnostne oskrbe, pilotni primer kot primer prakse, saj ima idealne možnosti da pokaže na vseh podroèjih, kako se lahko varuje okolje in razvijajo dejavnosti, ki ne bremenijo naravnih virov. Ima vse potenciale, tudi sposobne in delavne ljudi.

Najlepša hvala za vaše odgovore!

Z dr. Marinko Vovk se je pogovarjal Jože Povšiè, urednik GLAS Trebnje
------------------------------------

Avtor: GLAS Trebnje | 03-01-2013Copyright © by Joze-Povsic.Com
čćžšđČĆŽŠĐ test