Joze-Povsic.com
Joze-Povsic.Com

GLAS Trebnje, OKROGLA MIZA TEMENICA, 15.12.2012
2012.12.15 00 00 61510-51/2010/4 1523

TREBANJSKI NEODVISNI MEDIJ
DECEMBER 2012.12.15:
---------------------------------------
OKROGLA MIZA O REKI TEMENICI

TREBNJE, 20.12.2012 – 15. decembra 2012 so v organizaciji DSD Trebnje organizirali 2. okroglo mizo o kraški ponikalnici Temenici. Predsedujoèi okrogle mize Gregor Kaplan je povedal, da je cilj okrogle mize, da se zberejo in povedo svoje izkušnje in mnenja s strani vseh zainteresiranih, društev, organizacij, obèanov in krajanov, ki jim ni vseeno za reko Temenico in življenje v njej ter ob njej.

Okrogle mize so se udeležili predstavniki Agencije RS za okolje ARSO, Ribiške družine Novo mesto, Inštituta za vode RS, Obmoènega združenja upravljavcev lovišè, Jamarskega kluba Novo mesto, Slovenskega ekološkega forum, Dolenjskega ekološkega zavoda Novo mesto, Društva tabornikov Trebnje, lovci iz veè lovskih družin in obèani ter krajani.

Stanje ob reki in v reki Temenici je skrb vzbujajoèe, posebno na ozemlju obèine Trebnje, kjer se njeno onesnaženje zelo poveèa. Èeprav je za ureditvene možnosti ob takih rekah kot je Temenica v Evropski uniji, v obdobju 2007 – 2013, na voljo kar 22 milijard evrov evropskih nepovratnih sredstev (za ureditev pitne vode, kanalizacij in èistilnih naprav), ni ne obèina Trebnje ne kdo drug pridobil nobenih sredstev.

Udeleženci okrogle mize so se pogovarjali o poplavni varnosti, stiki z mokrišèi, urejenosti struge Temenice, pragovih in zagotovitvi vodnatosti ter bogatitve s kisikom, ureditvi fekalnih odtokov in industrijskih voda, kakovosti vode in s tem za uživanje in gojenje rib, onesnaženosti reke Temenice.

Predstavniki Jamarskega kluba Novo mesto so predstavili svoje delo ob Temenici, saj se njen tok v velikem delu odvija po podzemnih strugah dolenjskega krasa. Številne nove informacije, s katerimi so postregli predstavniki JKNM, so izpostavile predvsem tisti košèek poti reke Temenice, ki je oèem skrit, je pa vsekakor zelo pomemben. Z vidika prepletenosti podzemnih sistemov bi veljalo tudi temu delu v prihodnje nameniti veèjo pozornost, saj problem odlaganja odpadkov in tudi nevarnih snovi v jame in brezna še vedno ostaja težava v tem delu dolenjskega krasa.

Tudi predstavniki ribiške družine Novo mesto - èlani pododbora Temenica - so postregli s številnimi podatki. Zlasti pa so bili skrb vzbujajoèi podatki o poginih rib. Pogin rib so na žalost zabeležili tudi letos. Reko so pestila tudi onesnaženja, v poletnem èasu pa huda suša in odprtje požiralnikov, kar je skoraj botrovalo, da bi Temenica izginila s površja. Ribièi so bili zato ponovno prisiljeni reševati akutne razmere in so ribji in drugi živelj iz najbolj kritiènih delov reke preselili nizvodno od Zijala, kjer je bilo vode veè. Na ta naèin so prepreèili ponoven veèji pomor. Za uporabo Temenice ribièi plaèujejo koncesijo in so do sedaj vedno naleteli na gluha ušesa, saj ne morejo narediti niè, da bi se stanje izboljšalo. Edino, kar lahko in so »dolžni storiti«, je da pobirajo crkovino ob vsakoletnih poginih.

G.K.


Slika: Z okrogle mize o reki Temenici v Trebnjem. Levo moderator Gregor Kaplan, desno njegov pomoènik Žarko Vukoviè. Foto Jože Povšiè, 15.12.2012


Slika: Reka Temenica je moèno onesnažena. Na sliki v bližini obvoznice mimo Trebnjega pod Kukenbergom. Foto Jože Povšiè, 04.09.2011
---------------------------------------
Vrnite se na osnovno stran, kliknite: Glasilo GLAS Trebnje
---------------------------------------

Avtor: GLAS Trebnje | 03-01-2013Copyright © by Joze-Povsic.Com
čćžšđČĆŽŠĐ test