Joze-Povsic.com
Joze-Povsic.Com

PONOVNA UPORABA JE SVETOVNI TREND
------------------------------------
TREBANJSKI NEODVISNI MEDIJ
------------------------------------
PONOVNA UPORABA JE SVETOVNI TRENDS projektom »USE-REUSE« se v Sloveniji vzpostavlja mreža centrov ponovne uporabe. Prvi tovrstni center je zaèel obratovati leta 2010 v Rogaški Slatini. Danes v mreži obratuje 9 centrov ob podpori Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti ter Evropskega socialnega sklada, eden izmed teh je tudi v Trebnjem.

Pri ponovni uporabi ne gre za recikliranje, marveè se obstojeèi sistemi ravnanja z odpadki nadgrajujejo tako, da se v ospredje postavlja spreminjanje odnosa ljudi do okolja, odpadkov, dobrin, etnološkega izroèila in pomena ohranjanja tradicije preko praktiènega prikaza uporabe odpadkov kot virov, pri èemer nastajajo zelena delovna mesta. In to je v današnjem èasu nekaj, èesar se gotovo ne otepa nobena lokalna skupnost, saj je ponovna uporaba svetovni trend. Svetovna proizvodnja ima resne težave z omejenostjo virov, zato je ustvarjanje z odpadnimi izdelki in materiali pomembno sporoèilo, ki zvišuje moralo in vliva upanje, da je èloveštvo vendarle spoznalo možnosti novih dimenzij bivanja in življenja z naravo. Osvešèanje o pomenu ponovne uporabe v Centru ponovne uporabe Trebnje (krajše CPU Trebnje) poteka prek razliènih dogodkov, od teèaja šivanja in ustvarjalnih delavnic do razvijanja prostovoljstva in konkretnih akcij v lokalnem okolju. Drugačno lahko tako predstavlja mnogo različnih »drugačnosti«. Torej zakaj ne bi posegli po odpadnih surovinah, jim dodali uporabno vrednost in jih vrnili v življenjski krog. Celotna strategija temelji v sistemu 3P: Preprečevanje, Ponovna uporaba in Predelava. Obiskovalci so vselej preseneèeni, kaj vse ponuja CPU Trebnje. Najveè kupujejo tekstil, obutev igraèe, športno, otroško opremo, knjige, male gospodinjske aparate in pripomoèke ter izdelke za dom. Vse to pa lahko tudi prinesete, pri èemer morajo biti izdelki nepoškodovani, svetuje promotorka ponovne uporabe v Trebnjem Vesna Hrovat.

Zakaj ponovna uporaba?

¤ Koliko odpadkov bomo 'ustvarili' v svojem življenju? Toliko, ko je teža odraslega èloveka, pomnožena s 500.
¤ 75% vseh odpadkov je mogoèe predelati (snovno ali termièno), zato je loèevanje zelo pomembno.
¤ 15% je kosovnih odpadkov, med njimi jih je kar 25% mogoèe ponovno uporabiti.
¤ Za 1 tono odloženih odpadkov je potrebno plaèati 120 €, ki jih lahko privarèujemo, èe odpadkov ne odložimo.
¤ Z izdelki, ki jih lahko v Centru ponovne uporabe pripravijo za nadaljnjo uporabo, privarèujemo vire kot so voda, surovine, energija.
¤ Centri ponovne uporabe odpirajo nova lokalna delovna mesta.

Obratovalni èas CPU Trebnje: tor, èet, pet: 8.00 – 15.00, sre: 8.00 – 16.00, sob: 8.00 – 13.00. Za veè informacij obišèite spletno stran (kliknite): www.centerponovneuporabe.si ali poklièite na tel. št.: 031 434 038
e- pošta: trebnje@centerponovneuporabe.si------------------------------------

Avtor: GLAS Trebnje | 27-01-2014Copyright © by Joze-Povsic.Com
čćžšđČĆŽŠĐ test