Joze-Povsic.com
Joze-Povsic.Com

Vas Èešnjice, Fara Trebelno
---------------------------------------
ÈEŠNJICE

Grb vasi Èešnjice

Vas Èešnjice je dobila ime po èešnjah. V Èešnjicah smo posadili tudi èešnjev drevored skozi vas. Nazivamo jih "javne èešnje", saj lahko plodove nabira in uživa vsak, pod enim pogojem, da ne zlomi kakšne veje! V Èešnjicah smo organizirali tudi veè akcij nakupa in sajenja èešenj, tako da ima vsak vašèan Èešnjic na svojem vrtu ali v sadovnjaku posajenih veè vrst èešenj, vsaj pet dreves. Tradicija sajenja in negovanja èešenj se v Èešnjicah nadaljuje!
---------------------------------------

Èešnjice 02.05.2005.
---------------------------------------

Èešnjice 02.05.2005, pogled iz vinske gorice Reber.
---------------------------------------

Èešnjice, pogled iz zraka, zadaj vinska gorica Reber, november 2003.
---------------------------------------

Vašèani Èešnjic, na zakljuèku del v vasi 25.04.2004. Postavili smo požarne hidrante, hidrantne omarice, napeljali javno razsvetljavo in posadili èešnjev drevored skozi vas. Ohranjeni so še trije kozolci toplarji in nekaj manjših kozolcev. Èešnjice so tipièna dolenjska vas, ležijo sredi tipiènega dolenjskega grièevja. Severno nad Èešnjicami se razprostirata dve vinski gorici, Reber in Vinski vrh. Na južni strani Èešnjic se razteza krajinski park znamenite in lepe doline potoka Radulje. Radulja je znana kot najdaljši slovenski potok, z lepimi brzicami, ki se konèajo pri gradu Klevevž. Èešnjice imajo pred seboj lepo bodoènost, saj skoraj na vsaki domaèiji živijo mlade družine z otroki.
---------------------------------------

Nagovor in spodbuda vašèanom Èešnjic, za lep razvoj in estetski izgled vasi Èešnjice, 25.4.2004
---------------------------------------

Èešnjice 8.8.2004
---------------------------------------
FARA TREBELNO

Obiskal in prevozil sem skoraj vse države Evrope, od vzhoda do zahoda, od juga Balkana do polarnega kroga v Skandinaviji, vendar tako lepih in èudovitih krajev kot so naši, ne najdeš nikjer drugje. Pravi RAJ POD TRIGLAVOM!
---------------------------------------

Trebelno 25.5.2004
---------------------------------------
GRB FARE TREBELNO


Grb Fare Trebelno. Grb je oblikovan na podlagi zelo bogate zgodovine Trebelnega. Pri oblikovanju grba mi je pomagal dr. Andrej Pleterski iz Slovenske akademije znanosti in umetnosti iz Ljubljane. Dr. Andrej Pleterski je tudi èastni krajan Trebelnega.
Grb Trebelnega predstavlja:
Grb ima obliko šèita, ki predstavlja zelo staro zgodovinsko poseljenost teh krajev in upornost nekdanjih prebivalcev. Zgoraj ima šèit tri konice, ki simbolizirajo slovenstvo (Triglav). Rumena barva predstavlja barvo odtisa zlate božje noge v skali pri cerkvi sv. Petra pri Trebelnem. Pri sv. Petru so prièetki prafare Trebelno. Tri pike modre barve predstavljajo zelo stare kulturne spomenike, naselja in arheološka najdišèa, raztresena po celi KS oz. fari Trebelno. Naj omenimo romansko kostnico iz 12. stoletja, cerkev sv. Petra, grad pri Sv. Petru in v Štatenberku, pravas staroselcev Vlahov in njihovo grobišèe, cerkev na Bleèjem Vrhu, kapelico sv. Urbana, pridobivanje železa na Železniku pri Èešnjicah... Tri pike si lahko predstavljamo tudi kot kamnite topovske krogle, stare najmanj 450 let, najdene v gradu pri Sv. Petru. Železni kljuè je simbol starega kljuèarja sv. Petra, lahko pa pomeni tudi zaèetek starega vinogradništva v KS, s katerim so se Trebelani pretežno preživljali. Kljuè je hkrati simbol za najstarejše prazgodovinsko gradišèe pri Sv. Petru in druge naselbine v železni dobi. Dokazano je, da so ljudje živeli v teh krajih že pred 3000 leti! Letnica 1137 pa je prva pisna omemba prebivalcev gradu pri Sv. Petru. Izvirna listina je v dvornem in državnem arhivu na Dunaju.
---------------------------------------

Vinski vrh pri Èešnjicah. Kapelica sv. Urbana, zavetnika vinogradnikov, iz leta 1702. Tu je posajena potomka najstarejše trte na svetu, žametne èrnine iz Lenta v Mariboru.
---------------------------------------

Bitovska gora, 20.11.2004
---------------------------------------

Krajinski park Radulja, levo Ornuška vas, 15.6.2004
---------------------------------------

Štatenberk v dolini Radulje, cerkev sv. Martina, 21.11.2004.
---------------------------------------

Romanska kostnica iz 12. stoletja, Sv. Peter pri Trebelnem, 13.2.2005
---------------------------------------

Kamnite topovske krogle iz leta okoli 1550, najdene v gradu pri Sv. Petru pri Trebelnem, arheolog Uroš Bavec 13.2.2002
---------------------------------------

Trigonometrièna geodetska razgledna toèka Zglavnica pri Vrhu pri Trebelnem. Od tu je v lepem vremenu èudovit razgled na vse strani Slovenije (Triglav, Julijske in Kamniške Alpe, Karavanke, Kum, Boè, Gorjanci, Klek, Koèevski Rog, Snežnik...) Zglavnica je postala atraktivna razgledna toèka na Urbanovi pohodni poti, ki poteka iz Rodin pri Trebnjem do Šmarjeških Toplic, 10.8.2004
---------------------------------------

Avtor: GLAS Trebnje | 11-08-2014Copyright © by Joze-Povsic.Com
čćžšđČĆŽŠĐ test