Joze-Povsic.com
Joze-Povsic.Com

Obvestila, Slovar, Razno...
SLOVAR
Èe so doloèene besede mogoèe komu nejasne ali nerazumljive, je spodaj nekaj razlag o uporabljenih besedah v raznih èlankih. Razlage besed so povzete iz razliènih slovarjev in leksikonov:

POLITIKANT - Spletkar, intrigar. Kdor se spušèa v politiko in deluje v politiki zaradi osebnih, sebiènih namenov. Kdor poudarja nepomembna politièna vprašanja, zanemarja pa bistvena, zaradi politiène manipulacije in prevare.

BOLJŠEVIK - oznaka za politikanta, ki za svoja stališèa in pri svojem obnašanju uporablja nasilne, netolerantne, izkljuèujoèe metode (organizacija fiziènih napadov, lažne obtožbe, pljuvanje po drugih, oviranje dela in aktivnosti sposobnejših...).

REBALANS - sprememba, popravek proraèuna obèine ali države. Rebalans spreminja prvotni proraèun.

NELIKVIDNOST - plaèilna nezmožnost, nezmožnost plaèila upnikom zaradi razliènih vzrokov, kot npr. nepravoèasno plaèevanje s strani dolžnikov ali nepravoèasno poravnavanje finanènih obveznosti s strani dolžnikov ali drugih obveznikov.

***********************************

Avtor: GLAS Trebnje | 11-11-2014Copyright © by Joze-Povsic.Com
čćžšđČĆŽŠĐ test